Search
Search

Travel Tips

ข้อดีของการทำงานที่ไหนก็ได้ ทักษะการเป็นผู้นำที่ได้จากการท่องเที่ยว

ในปัจจุบัน ผู้คนจำนวนมากนิยมท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับคนที่พูดคนละภาษา เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
จาการศึกษาของบริษัท Brightspark Travel พบว่า 94% ของผู้นำชาวอเมริกัน ต่างเห็นด้วยว่า “การท่องเที่ยวช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้แก่พวกเขาในที่ทำงาน” เพราะพวกเขาได้นำทักษะการเป็นผู้นำต่างๆที่ได้เรียนรู้ในระหว่างการท่องเที่ยว มาใช้ในการทำงาน