People

Career Design Shade 2 : ทำงานกับคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เรา

บุคลิกภาพของเราเป็นแบบไหน แล้วเราเหมาะจะทำงานอะไร เหมาะจะอยู่ในสังคมของคนแบบใดที่มีทัศนคติอย่างไร จึงจะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข ในขณะที่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอ