People Transformation

การปลุกปั้น Employer Brand ในแบบฉบับของ Krungsri Career + Tips สำหรับมนุษย์ผู้สวมหลายบทบาท

ทาง MotiveTalent มีโอกาสได้นั่งพูดคุยกับ คุณโน้ต ศรัณย์ คุ้งบรรพต Head of Human Resource Business Partner Dept. 4 จากธนาคารกรุงศรีฯ และแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมองในบทบาทการทำงานต่างๆ

Transform พนักงานยังไงในยุค New Normal? เปลี่ยนมุมมอง Re-skill และปรับพฤติกรรมด้วย Transformative Learning

ผู้บริหาร หรือ HR ที่กำลังมองหาเครื่องมือหรือหลักสูตรในการ Transform พนักงาน หรือทำ People Transformation ไปสู่ยุคดิจิทัล หรือความปกติใหม่ (New Normal) ของตัวเองแบบที่ไม่เสียเงินเปล่า แต่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการจริงๆในยุค New Normal แบบนี้ Transformative Learning Theory ให้ความสำคัญกับระบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนให้กลายเป็นคนใหม่