Krungsri Careers

การปลุกปั้น Employer Brand ในแบบฉบับของ Krungsri Career + Tips สำหรับมนุษย์ผู้สวมหลายบทบาท

ทาง MotiveTalent มีโอกาสได้นั่งพูดคุยกับ คุณโน้ต ศรัณย์ คุ้งบรรพต Head of Human Resource Business Partner Dept. 4 จากธนาคารกรุงศรีฯ และแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมองในบทบาทการทำงานต่างๆ