Startdee เปิดสูตรลับ ก่อนข้ามสายไปทำ Careers in Online Learning [X Career : ข้ามสายTalk EP.6]

สรุปประเด็นสำคัญจาก [X Career : ข้ามสายTalk EP.6]
“เปิดสูตรลับ ก่อนจะข้ามสายไปทำ Careers in Online Learning กับคุณไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ ในฐานะ CEO และผู้ก่อตั้ง StartDee สตาร์ทอัพด้านการศึกษา”

หลายคนอาจติดภาพคุณไอติมในมุมนักการเมืองหน้าใหม่ไฟแรง แต่แท้ที่จริงอีกบทบาทหนึ่งของเขาในตอนนี้คือการเป็นผู้ก่อตั้ง Startup ด้านการศึกษา ภายใต้ภารกิจที่อยากยกระดับการศึกษาไทยด้วยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเข้าถึงง่ายขึ้น จึงเป็นที่มาของ StartDee Application แอปพลิเคชันสำหรับเด็กนักเรียนที่จะมาช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจ

วันนี้เราได้สรุปประเด็นที่ได้จากการพูดคุยกับคุณไอติมในเรื่องของ Careers in Online Learning และความคิดเห็นต่อประเด็นด้านการศึกษามาฝาก มาดูกันเลยว่ามีประเด็นน่าสนใจอะไรบ้าง

เส้นทางก่อนจะมาทำ EdTech Startup

เริ่มแรกคุณไอติมจบการศึกษาทางด้าน ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Politics and Economics (PPE) จากมหาวิทยาลัย Oxford เริ่มทำงานในภาคเอกชนก่อน โดยทำงานเป็น Consultantในบริษัท McKinsey & Company หน้าที่หลักคือวิเคราะห์และหาทางออกให้ลูกค้า ทำให้ได้สัมผัสอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ได้ร่วมงานกับหน่วยงานหลายประเทศ ทั้งหน่วยงานรัฐบาล และภาคเอกชน ทำให้เปิดโลกทัศน์พอสมควร การทำงานที่นี่จึงเหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้ต้องเรียนรู้ สิ่งใหม่ตลอด เพราะโปรเจคหลากหลายในหลายเมือง หลายประเทศ และเป็นจุดที่ช่วยปูพื้นฐานในการเข้ามาทำงานการเมือง ช่วยพัฒนาประเทศ

หลังจากช่วงที่ลาออกจากพรรคการเมือง จึงผันตัวมาทำ EdTech Startup เพราะมีปณิธานในการทำงานอยู่สองประการ หนึ่ง คือ จุดที่เรายืนสามารถสร้างประโยชน์กับสังคมได้มาก-น้อยเพียงใด สอง คือ งานที่ทำสามารถทำให้เราเกิดการเรียนรู้ได้มากแค่ไหน

การทำ EdTech Startup จึงตอบโจทย์ เพราะอยากทำอะไรที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และยังเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์แก่สังคม EdTech Startup เป็นกลไกหนึ่งในการปลดล็อคระบบการศึกษา และสตาร์ทอัพยังมีความท้าทายที่จะต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงการปรับตัวในการเข้ามาบริหารคนจำนวนมากด้วย

EdTech Startup มีกี่ประเภท ต่างกันอย่างไร

EdTech ย่อมาจาก Education Technology ซึ่งก็คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ นั่นเอง
เมื่อพูดถึง EdTech Startup มีหลากหลายรูปแบบ โดยคุณไอติมแบ่งออกเป็นสามรูปแบบหลัก ๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย

1. EdTech สำหรับช่วยนักเรียน
คือการนำเทคโนโลยีการศึกษามาใช้สร้างหรือออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นเด็กวัย ประถม มัธยม หรือแม้แต่วัยผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ

2. EdTech สำหรับช่วยคุณครู
การพัฒนาเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกให้กับคุณครู เช่น การลดงานธุรการ หรือการใช้เทคโนโลยีออกแบบการสอนในห้องเรียนให้ง่ายขึ้น หรือสร้างแพลตฟอร์ม สำหรับการแลกเปลี่ยนวิธีการสอน เช่น Inskru เป็นต้น

3. EdTech สำหรับโรงเรียน
คือการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนา ปรับปรุงการทำระบบ Learning Management ให้ครูสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้ ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทมากในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 นี้

นอกจากนี้คุณไอติมยังกล่าวว่า Startup แต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองแตกต่างกันไป มีทั้งทำขึ้นมาเพื่อใช้เทคโนโลยีทดแทนการเรียนการสอนปกติ กับทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ที่โรงเรียน ซึ่งสำหรับ Startup ของคุณไอติมจะเป็นการทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่โรงเรียน และให้ความสำคัญกับ Personalized Learning ซึ่งคุณไอติมเชื่อว่า กระบวนการการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนแตกต่างกันออกไป เลยนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียน ทำให้สามารถออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถของเด็กแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Careers in Online Learning มีอะไรบ้าง

คุณไอติมกล่าวถึง Careers in Online Learning ในขอบเขตของ Startup ของตนเอง ลักษณะการทำงานหลักจะเป็นการผลิตเนื้อหาทางการศึกษาของตัวเองในสัดส่วน 70-80% โดยจะมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น วิดีโอ แบบฝึกหัด Infographic เป็นต้น

การผลิตเนื้อหาที่แบ่งไปตามรายวิชา ในแต่ละวิชาจะแบ่งหน้าที่เป็น 2 กลุ่มหลัก

กลุ่มที่ 1 คุณครู: ทำหน้าที่ออกแบบหลักสูตร บทเรียน วางแผนการจัดการเรียนการสอน ถ่ายทอดความรู้ โดยคนที่เข้ามาทำจะมีทั้ง ครูในโรงเรียน ติวเตอร์ หรือนักศึกษาจบใหม่ การคัดเลือกจะดูจากประสบการณ์การสอน การทดสอบเนื้อหา และทดลองสอนจริง ซึ่งสิ่งที่ควรจะมีคือ ความแม่นยำในเนื้อหา ทักษะการสอน และที่สำคัญที่สุดคือ Passion หรือความรักในการสอน

กลุ่มที่ 2 ทีมผลิต (Production Team) จะแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่

  • Cameraman: ช่างกล้อง- Editor: คนตัดต่อวิดีโอ
  • Storyboard Writer: คนออกแบบภาพรวมของสื่อที่ผลิต ต้องมีทักษะศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนการนำเสนอเนื้อหามาเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ ให้น่าสนใจที่สุด
  • Graphic Designer: ออกแบบภาพประกอบรูปแบบต่าง ๆ
  • Animation Graphic Designer: ออกแบบ Motion Graphic ซึ่งในทีมโปรดักชั่น ทุกฝ่ายจะต้องทำงานร่วมกันกับคุณครู นอกจากความรู้เฉพาะทางในศาสตร์ของตนเอง ก็ต้องคำนึงถึงวิธีการเล่าเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชามากที่สุดด้วย

ส่วนอีก 30% ที่เหลือ จะมีเรื่องการออกแบบฟีเจอร์ ออกแบบประสบการณ์การใช้ Application ให้ใช้งานง่าย ทีม Marketing ที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจผู้ใช้ เพื่อคิดหาวิธีที่ตอบโจทย์ผู้ใช้และหาวิธีเข้าถึงกลุ่มเด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลและ ทีม HR ที่ช่วยดูแลเรื่องทรัพยากรบุคคลเหมือนกับบริษัททั่วไป

ความท้าทายของการทำ EdTech Startup ที่ส่งผลต่อการศึกษาไทย

คุณไอติมได้กล่าวถึงสองมุมมอง หลังจากได้มาทำ EdTech Startup เต็มตัว

มุมแรก : การศึกษาสร้างประโยชน์ไหม? พอเข้ามาทำมีความเชื่อแบบนั้นอยู่ ปัจจุบันการศึกษาที่ดียังเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยากมากในประเทศไทย ถ้าอยากได้สังคมที่เท่าเทียมกัน สำคัญมากที่ทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

มุมที่สอง : การเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างไม่สามารถทำได้แค่ภาคเอกชน ภาคเอกชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษา ทั้งด้านการเข้าถึง และพัฒนาคุณภาพของการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีได้จริง แต่ก็ยังไปไม่สุด เพราะบางปัญหา เทคโนโลยีไม่สามารถแก้ได้ ต้องเปลี่ยนที่ระบบ ภาครัฐต้องเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ต้องหาจุดสมดุลในการเรียนรู้ของเด็ก ทางที่ดีที่สุดคือพัฒนาหลักสูตรไปควบคู่กัน

ความคิดเห็นต่อประเด็นด้านการศึกษาออนไลน์ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา

คุณไอติมได้กล่าวถึงการเรียนออนไลน์ ว่าการเรียนออนไลน์ที่ดีต้องมี 3 อย่าง

  1. ต้องไม่บังคับ: การเรียนออนไลน์ต้องไม่เพิ่มความเครียด ความกดดันให้กับเด็ก แต่ต้องเป็นพื้นที่ๆ ทำให้สบายใจทั้งเด็ก และผู้ปกครอง
  2. ต้องไม่ทดแทน: อย่ามองว่าเป็น New Normal แล้วเทคโนโลยีจะทดแทนการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ 100% ท้ายที่สุดแล้ว ศักยภาพเทคโนโลยีคือการช่วยส่งเสริมการเรียนที่โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมากกว่า
  3. ต้องไม่มองว่าเป็นแค่การสอน: อย่ามองว่าการเรียนออนไลน์คือการเอาคลิปสอนในห้องเรียนเอามาลงในแพลตฟอร์มออนไลน์เฉย ๆ จะต้องมีการออกแบบประสบการณ์การเรียนออนไลน์ที่มีความเหมาะสมและมีความเฉพาะเจาะจง เพราะการออกแบบประสบการณ์การเรียนในห้องเรียนกับการเรียนออนไลน์มีความแตกต่างกัน

นอกจากนี้ คุณไอติมยังแสดงความเห็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา เช่น การแจกแท็บเล็ตฟรีกับนักเรียนว่า เป้าหมายในการลดความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึงเทคโนโลยี (Digital Divide) เป็นเป้าหมายที่ดี แต่ต้องประเมินอีกที ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หรือการที่มีอุปกรณ์แต่ไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะตอบโจทย์หรือไม่ ที่สำคัญไม่ใช่การเข้าถึงอย่างเดียว แต่เด็กต้องใช้เป็นด้วย ดังนั้นการจะลด Digital Divide จะต้องพัฒนาสองสิ่งควบคู่กันไป ระหว่าง การเข้าถึงเทคโนโลยี (Digital Access) และการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Digital Literacy) กับผู้เรียน

Image may contain: 1 person

คำแนะนำสำหรับคนที่อยากทำงานในวงการ EdTech Startup จะเริ่มต้นได้อย่างไร

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่สนใจด้านการศึกษาเยอะมาก คุณไอติมมองว่าการที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่ได้จบตรงสายไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่สิ่งที่สำคัญคือ Passion แม้แต่การเป็นเด็กจบใหม่ก็เป็นข้อได้เปรียบ เพราะการที่คุณเพิ่งผ่านระบบการศึกษามาไม่นาน จะทำให้รู้ดีว่าระบบการศึกษามีปัญหาตรงไหนและควรแก้ไขอย่างไร

ส่วนของคนที่เข้ามาทำงาน Startup สิ่งสำคัญคือ การทำงานแบบ Fail Fast ต้องไม่กลัวที่จะล้มเหลว มีความสามารถในการวัดผล เปรียบเทียบข้อมูล ปรับแผน ปรับทิศทางให้ทันกับบทเรียนที่ได้มาซึ่งทัศนคติที่พร้อมล้มเหลว ผิดพลาดบ้างได้ แต่ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เร็ว


สรุปก็คือ EdTech Startup เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งมีทั้ง สำหรับผู้เรียน คุณครู และโรงเรียน โดย Careers in Online Learning นั้นไม่ได้มีแค่ครู แต่ยังมีส่วนอื่น ๆ เช่น ทีมผลิตที่ต้องสร้างสรรค์เนื้อหาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน และสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานด้านนี้ก็คือ Passion ที่มีต่อการศึกษานั่นเอง ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณไอติมสนใจก้าวเข้ามาทำงานในสายนี้ เพื่อตอบเป้าหมายในอุดมการณ์ที่อยากจะพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงคนได้มากที่สุด

นี่คือบางส่วนจากไลฟ์เท่านั้น สำหรับใครที่พลาดไป สามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้ที่นี่

หรือจะรอติดตามชม [X Career : ข้ามสาย Talk] ใน EP ต่อไปได้ในวันอังคารหน้า ใครมีคำถามอะไรก็เตรียมจดไว้ได้เลย!! เราจะหาคำตอบแบบ Exclusive มาให้แฟนเพจที่น่ารักของเราแน่นอน!! แล้วเจอกันนะ


ดู X Career : ข้ามสายTalk ย้อนหลัง


Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Writer

Related Posts

Future of Learning เทคนิคการเรียนรู้เพื่ออยู่รอดในอนาคต โดย คุณ นกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ CEO & Co-Founder at Conicle

สนใจเปลี่ยนสายงาน และอยากมีสกิลด้านการเรียนรู้ที่เหมาะกับโลกยุคหน้า แต่พลาดฟังไลฟ์ในงาน CRBC เราได้สรุป Talk และประเด็นที่น่าสนใจไว้ให้คุณแล้ว สรุปประเด็นสำคัญจาก Career Ready Boot Camp 2020 X Career อีเวนต์ข้ามสายจากตัวจริงในแต่ละธุรกิจ

เปิดสูตรลับ ก่อนข้ามสายไปเป็น UX/UI Designer กับคุณอิง ดาริน สุทธพงษ์ CEO of Hato Hub

แนะนำวิธีการฝึกฝน Interaction Design และ Visual Design ต้องเริ่มทำโปรเจกต์ และโจทย์ ฝึกแก้ปัญหาโดยใช้ Design เป็น Solution เช่น การหาโจทย์มาทำแล้วออกแบบว่าจะตอบโจทย์ด้วย Interaction แบบไหน, เลือกใช้ Design Element ของ UI ให้ถูกต้อง ซึ่งการเรียนรู้ว่ามี Tools อะไรและสามารถเลือกใช้ให้ถูกเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก

เปิดสูตรลับ ก่อนข้ามสายไปเป็น Product Owner โดย แม็กซ์ ภัคพล ตั้งตงฉิน จาก Amazon.com

ไลฟ์สดพูดคุยกับ Guest Speaker ของช่วง X Career : ข้ามสายTalk เปิดสูตรลับ ก่อนข้ามสายไปเป็น “Product Owner” กับ คุณแม็กซ์ ภัคพล ตั้งตงฉิน Senior Product Manager ที่ Amazon หรือที่หลายๆ คนรู้จักคุณแม็กซ์ในนามเจ้าของเพจ Max Pakapol เพจที่บอกเล่าเรื่องราว มุมมองดีๆ ตามฉบับเด็ก Harvard Business School