Startdee เปิดสูตรลับ ก่อนข้ามสายไปทำ Careers in Online Learning [X Career : ข้ามสายTalk EP.6]

สรุปประเด็นสำคัญจาก [X Career : ข้ามสายTalk EP.6]
“เปิดสูตรลับ ก่อนจะข้ามสายไปทำ Careers in Online Learning กับคุณไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ ในฐานะ CEO และผู้ก่อตั้ง StartDee สตาร์ทอัพด้านการศึกษา”

หลายคนอาจติดภาพคุณไอติมในมุมนักการเมืองหน้าใหม่ไฟแรง แต่แท้ที่จริงอีกบทบาทหนึ่งของเขาในตอนนี้คือการเป็นผู้ก่อตั้ง Startup ด้านการศึกษา ภายใต้ภารกิจที่อยากยกระดับการศึกษาไทยด้วยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเข้าถึงง่ายขึ้น จึงเป็นที่มาของ StartDee Application แอปพลิเคชันสำหรับเด็กนักเรียนที่จะมาช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจ

วันนี้เราได้สรุปประเด็นที่ได้จากการพูดคุยกับคุณไอติมในเรื่องของ Careers in Online Learning และความคิดเห็นต่อประเด็นด้านการศึกษามาฝาก มาดูกันเลยว่ามีประเด็นน่าสนใจอะไรบ้าง

เส้นทางก่อนจะมาทำ EdTech Startup

เริ่มแรกคุณไอติมจบการศึกษาทางด้าน ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Politics and Economics (PPE) จากมหาวิทยาลัย Oxford เริ่มทำงานในภาคเอกชนก่อน โดยทำงานเป็น Consultantในบริษัท McKinsey & Company หน้าที่หลักคือวิเคราะห์และหาทางออกให้ลูกค้า ทำให้ได้สัมผัสอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ได้ร่วมงานกับหน่วยงานหลายประเทศ ทั้งหน่วยงานรัฐบาล และภาคเอกชน ทำให้เปิดโลกทัศน์พอสมควร การทำงานที่นี่จึงเหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้ต้องเรียนรู้ สิ่งใหม่ตลอด เพราะโปรเจคหลากหลายในหลายเมือง หลายประเทศ และเป็นจุดที่ช่วยปูพื้นฐานในการเข้ามาทำงานการเมือง ช่วยพัฒนาประเทศ

หลังจากช่วงที่ลาออกจากพรรคการเมือง จึงผันตัวมาทำ EdTech Startup เพราะมีปณิธานในการทำงานอยู่สองประการ หนึ่ง คือ จุดที่เรายืนสามารถสร้างประโยชน์กับสังคมได้มาก-น้อยเพียงใด สอง คือ งานที่ทำสามารถทำให้เราเกิดการเรียนรู้ได้มากแค่ไหน

การทำ EdTech Startup จึงตอบโจทย์ เพราะอยากทำอะไรที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และยังเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์แก่สังคม EdTech Startup เป็นกลไกหนึ่งในการปลดล็อคระบบการศึกษา และสตาร์ทอัพยังมีความท้าทายที่จะต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงการปรับตัวในการเข้ามาบริหารคนจำนวนมากด้วย

EdTech Startup มีกี่ประเภท ต่างกันอย่างไร

EdTech ย่อมาจาก Education Technology ซึ่งก็คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ นั่นเอง
เมื่อพูดถึง EdTech Startup มีหลากหลายรูปแบบ โดยคุณไอติมแบ่งออกเป็นสามรูปแบบหลัก ๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย

1. EdTech สำหรับช่วยนักเรียน
คือการนำเทคโนโลยีการศึกษามาใช้สร้างหรือออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นเด็กวัย ประถม มัธยม หรือแม้แต่วัยผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ

2. EdTech สำหรับช่วยคุณครู
การพัฒนาเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกให้กับคุณครู เช่น การลดงานธุรการ หรือการใช้เทคโนโลยีออกแบบการสอนในห้องเรียนให้ง่ายขึ้น หรือสร้างแพลตฟอร์ม สำหรับการแลกเปลี่ยนวิธีการสอน เช่น Inskru เป็นต้น

3. EdTech สำหรับโรงเรียน
คือการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนา ปรับปรุงการทำระบบ Learning Management ให้ครูสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้ ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทมากในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 นี้

นอกจากนี้คุณไอติมยังกล่าวว่า Startup แต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองแตกต่างกันไป มีทั้งทำขึ้นมาเพื่อใช้เทคโนโลยีทดแทนการเรียนการสอนปกติ กับทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ที่โรงเรียน ซึ่งสำหรับ Startup ของคุณไอติมจะเป็นการทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่โรงเรียน และให้ความสำคัญกับ Personalized Learning ซึ่งคุณไอติมเชื่อว่า กระบวนการการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนแตกต่างกันออกไป เลยนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียน ทำให้สามารถออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถของเด็กแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Careers in Online Learning มีอะไรบ้าง

คุณไอติมกล่าวถึง Careers in Online Learning ในขอบเขตของ Startup ของตนเอง ลักษณะการทำงานหลักจะเป็นการผลิตเนื้อหาทางการศึกษาของตัวเองในสัดส่วน 70-80% โดยจะมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น วิดีโอ แบบฝึกหัด Infographic เป็นต้น

การผลิตเนื้อหาที่แบ่งไปตามรายวิชา ในแต่ละวิชาจะแบ่งหน้าที่เป็น 2 กลุ่มหลัก

กลุ่มที่ 1 คุณครู: ทำหน้าที่ออกแบบหลักสูตร บทเรียน วางแผนการจัดการเรียนการสอน ถ่ายทอดความรู้ โดยคนที่เข้ามาทำจะมีทั้ง ครูในโรงเรียน ติวเตอร์ หรือนักศึกษาจบใหม่ การคัดเลือกจะดูจากประสบการณ์การสอน การทดสอบเนื้อหา และทดลองสอนจริง ซึ่งสิ่งที่ควรจะมีคือ ความแม่นยำในเนื้อหา ทักษะการสอน และที่สำคัญที่สุดคือ Passion หรือความรักในการสอน

กลุ่มที่ 2 ทีมผลิต (Production Team) จะแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่

  • Cameraman: ช่างกล้อง- Editor: คนตัดต่อวิดีโอ
  • Storyboard Writer: คนออกแบบภาพรวมของสื่อที่ผลิต ต้องมีทักษะศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนการนำเสนอเนื้อหามาเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ ให้น่าสนใจที่สุด
  • Graphic Designer: ออกแบบภาพประกอบรูปแบบต่าง ๆ
  • Animation Graphic Designer: ออกแบบ Motion Graphic ซึ่งในทีมโปรดักชั่น ทุกฝ่ายจะต้องทำงานร่วมกันกับคุณครู นอกจากความรู้เฉพาะทางในศาสตร์ของตนเอง ก็ต้องคำนึงถึงวิธีการเล่าเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชามากที่สุดด้วย

ส่วนอีก 30% ที่เหลือ จะมีเรื่องการออกแบบฟีเจอร์ ออกแบบประสบการณ์การใช้ Application ให้ใช้งานง่าย ทีม Marketing ที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจผู้ใช้ เพื่อคิดหาวิธีที่ตอบโจทย์ผู้ใช้และหาวิธีเข้าถึงกลุ่มเด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลและ ทีม HR ที่ช่วยดูแลเรื่องทรัพยากรบุคคลเหมือนกับบริษัททั่วไป

ความท้าทายของการทำ EdTech Startup ที่ส่งผลต่อการศึกษาไทย

คุณไอติมได้กล่าวถึงสองมุมมอง หลังจากได้มาทำ EdTech Startup เต็มตัว

มุมแรก : การศึกษาสร้างประโยชน์ไหม? พอเข้ามาทำมีความเชื่อแบบนั้นอยู่ ปัจจุบันการศึกษาที่ดียังเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยากมากในประเทศไทย ถ้าอยากได้สังคมที่เท่าเทียมกัน สำคัญมากที่ทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

มุมที่สอง : การเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างไม่สามารถทำได้แค่ภาคเอกชน ภาคเอกชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษา ทั้งด้านการเข้าถึง และพัฒนาคุณภาพของการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีได้จริง แต่ก็ยังไปไม่สุด เพราะบางปัญหา เทคโนโลยีไม่สามารถแก้ได้ ต้องเปลี่ยนที่ระบบ ภาครัฐต้องเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ต้องหาจุดสมดุลในการเรียนรู้ของเด็ก ทางที่ดีที่สุดคือพัฒนาหลักสูตรไปควบคู่กัน

ความคิดเห็นต่อประเด็นด้านการศึกษาออนไลน์ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา

คุณไอติมได้กล่าวถึงการเรียนออนไลน์ ว่าการเรียนออนไลน์ที่ดีต้องมี 3 อย่าง

  1. ต้องไม่บังคับ: การเรียนออนไลน์ต้องไม่เพิ่มความเครียด ความกดดันให้กับเด็ก แต่ต้องเป็นพื้นที่ๆ ทำให้สบายใจทั้งเด็ก และผู้ปกครอง
  2. ต้องไม่ทดแทน: อย่ามองว่าเป็น New Normal แล้วเทคโนโลยีจะทดแทนการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ 100% ท้ายที่สุดแล้ว ศักยภาพเทคโนโลยีคือการช่วยส่งเสริมการเรียนที่โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมากกว่า
  3. ต้องไม่มองว่าเป็นแค่การสอน: อย่ามองว่าการเรียนออนไลน์คือการเอาคลิปสอนในห้องเรียนเอามาลงในแพลตฟอร์มออนไลน์เฉย ๆ จะต้องมีการออกแบบประสบการณ์การเรียนออนไลน์ที่มีความเหมาะสมและมีความเฉพาะเจาะจง เพราะการออกแบบประสบการณ์การเรียนในห้องเรียนกับการเรียนออนไลน์มีความแตกต่างกัน

นอกจากนี้ คุณไอติมยังแสดงความเห็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา เช่น การแจกแท็บเล็ตฟรีกับนักเรียนว่า เป้าหมายในการลดความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึงเทคโนโลยี (Digital Divide) เป็นเป้าหมายที่ดี แต่ต้องประเมินอีกที ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หรือการที่มีอุปกรณ์แต่ไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะตอบโจทย์หรือไม่ ที่สำคัญไม่ใช่การเข้าถึงอย่างเดียว แต่เด็กต้องใช้เป็นด้วย ดังนั้นการจะลด Digital Divide จะต้องพัฒนาสองสิ่งควบคู่กันไป ระหว่าง การเข้าถึงเทคโนโลยี (Digital Access) และการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Digital Literacy) กับผู้เรียน

Image may contain: 1 person

คำแนะนำสำหรับคนที่อยากทำงานในวงการ EdTech Startup จะเริ่มต้นได้อย่างไร

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่สนใจด้านการศึกษาเยอะมาก คุณไอติมมองว่าการที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่ได้จบตรงสายไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่สิ่งที่สำคัญคือ Passion แม้แต่การเป็นเด็กจบใหม่ก็เป็นข้อได้เปรียบ เพราะการที่คุณเพิ่งผ่านระบบการศึกษามาไม่นาน จะทำให้รู้ดีว่าระบบการศึกษามีปัญหาตรงไหนและควรแก้ไขอย่างไร

ส่วนของคนที่เข้ามาทำงาน Startup สิ่งสำคัญคือ การทำงานแบบ Fail Fast ต้องไม่กลัวที่จะล้มเหลว มีความสามารถในการวัดผล เปรียบเทียบข้อมูล ปรับแผน ปรับทิศทางให้ทันกับบทเรียนที่ได้มาซึ่งทัศนคติที่พร้อมล้มเหลว ผิดพลาดบ้างได้ แต่ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เร็ว


สรุปก็คือ EdTech Startup เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งมีทั้ง สำหรับผู้เรียน คุณครู และโรงเรียน โดย Careers in Online Learning นั้นไม่ได้มีแค่ครู แต่ยังมีส่วนอื่น ๆ เช่น ทีมผลิตที่ต้องสร้างสรรค์เนื้อหาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน และสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานด้านนี้ก็คือ Passion ที่มีต่อการศึกษานั่นเอง ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณไอติมสนใจก้าวเข้ามาทำงานในสายนี้ เพื่อตอบเป้าหมายในอุดมการณ์ที่อยากจะพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงคนได้มากที่สุด

นี่คือบางส่วนจากไลฟ์เท่านั้น สำหรับใครที่พลาดไป สามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้ที่นี่

หรือจะรอติดตามชม [X Career : ข้ามสาย Talk] ใน EP ต่อไปได้ในวันอังคารหน้า ใครมีคำถามอะไรก็เตรียมจดไว้ได้เลย!! เราจะหาคำตอบแบบ Exclusive มาให้แฟนเพจที่น่ารักของเราแน่นอน!! แล้วเจอกันนะ


ดู X Career : ข้ามสายTalk ย้อนหลัง


Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Writer

Related Posts

จบปี 2020 หางาน, เรียนต่อ, เปิดธุรกิจ? ตอนที่ 2 : รวม 20+ ลิงค์ ทางเลือกเด็กจบใหม่ & แจกโปรโมชั่นคอร์สพัฒนาตัวเอง

ขั้นแรกตัดสินใจเลือกเป้าหมายให้ชัด 3-5 งาน แล้วทำ research ศึกษา Job Description ให้เข้าใจถึง competency ของงาน เข้าลึกถึง insights บริษัท ตั้งแต่ วิสัยทัศน์ จนสภาพแวดล้อมการทำงาน แอบส่อง candidate profile หน่อยจะได้รู้ว่าคุณแข่งกับใครอยู่

ตอบ 5 ด้านนี้ให้ได้ก่อนจะเปลี่ยนงาน ผ่านการทำ Informational Interview

ขั้นแรกตัดสินใจเลือกเป้าหมายให้ชัด 3-5 งาน แล้วทำ research ศึกษา Job Description ให้เข้าใจถึง competency ของงาน เข้าลึกถึง insights บริษัท ตั้งแต่ วิสัยทัศน์ จนสภาพแวดล้อมการทำงาน แอบส่อง candidate profile หน่อยจะได้รู้ว่าคุณแข่งกับใครอยู่

สรุปประเด็นสำคัญจาก X Career : ข้ามสายTalk Ep.8 เปิดสูตรลับ ก่อนจะข้ามสายไปทำงาน Business Development

สรุปประเด็นสำคัญจาก X Career : ข้ามสายTalk Ep.8 เปิดสูตรลับ ก่อนจะข้ามสายไปทำงาน Business Development พามาฟัง คุณเท็น อธิคม จิตตวนิชประภา จากบริษัท dtac บริษัท Telecommunication ในฝั่งลูกค้า ธุรกิจ ในเนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องอาชีพของคนที่ต้องปั้นธุรกิจน้องใหม่ให้กับองค์กรขนาดใหญ่