Home > Presentation

Presentation

Presentation

ผลสำรวจ 5 Shades of Life จากคนทำงานใน 11+ สาขาอาชีพ

ข้อมูล Insights ชีวิตคนทำงานใน 11+ สาขาอาชีพ (5 Shades of Life) – อัพเดท 2021

ข้อมูล Insights ชีวิตคนทำงานใน 11+ สาขาอาชีพ (5 Shades of Life) อัพเดท ม.ค. 2021 – สามารถนำไปใช้เพื่อเข้าใจ insights ของคนทำงานรุ่นใหม่ วางแผนการสร้างแบรนด์นายจ้าง วางกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในสาขาอาชีพต่างๆ